Проект “Граждански послания за равенство: Подготвително обучение за кандидати от етническите групи за работа в полицията”
     Проектът е насочен към 40 младежи и девойки от различните етнически малцинства от областите Разград, Шумен, Търговище и Силистра с цел повишаване на тяхната информираност за човешките и гражданските им права, осигуряване на необходимите им знания, умения и подготовка за успешното им кандидатстване за работа в полицията.


Проект “Посещение и изследване на добри практики в Румъния в областта на полицейската дейност в райони с преобладаващо малцинствено население”
     Проектът има за цел запознаване с успешните практики за партньорство между правителството, полицеските служби, представителите на гражданското общество и организации на ромите (НПО) в Румъния.


Проект “Модел Успешна полиция Разград – развитие на устойчиви партньорства”
     Проект “Модел Успешна полиция Разград – развитие на устойчиви партньорства” е продължение на успешно реализираните проекти: “Увеличаване на обществената подкрепа за полицията в Разград”, “Заедно решаваме” и “Модел Успешна полиция Разград” (2000г. - 2004г.), съвместно с РДВР Разград.


Проект “Модел успешна полиция Разград”
     Основната цел на проекта бе увеличаване възможностите за участие на етническите групи във формиране на политиката на местната полиция в област Разград, подобряване капацитета и професионализма на полицейските служители от малките общини и населени места чрез образователни програми, като част от “Плана за положителни действия на полицията и етническите групи в Разград”.


Проект “Заедно решаваме”
     Целта на проекта “Заедно решаваме” е да се мотивират районните инспектори и служителите от патрулно-постовата дейност на РДВР – Разград да работят по-ефективно с етническите групи, като се повиши самочувствието им и се справят по-добре със служебните си задължения; да се засили общественото доверие към полицията в резултат от подобреното взаимодействие между полицейските служители и етническите групи.


Проект "Увеличаване на обществената подкрепа за полицията в Разград"
     Целта на проекта е засилване на общественото доверие към полицията, чрез осъществяване на граждански контрол и подобряване на механизмите за информиране на обществеността. Усилията ни са насочени повече граждани да научат за дейността на полицията, възможностите за сътрудничество в борбата срещу престъпността в различните й проявления.