СПОРАЗУМЕНИЕ
за създаване на национална мрежа от неправителствени организации
“Полицията в близост до обществото”


С ОГЛЕД НА ТОВА, ЧЕ:


1. Гражданското общество има активна роля при формулирането и изпълнението на публичните политики по опазване на обществения ред и сигурност;


2. Стратегията за работа на полиция в близост до обществото предвижда коренна промяна във философията на полицейската дейност;


3. Интересите на гражданите и тяхното чувство за сигурност трябва да бъде основният критерий за оценка на работата на полицията;


4. При осъществяването на дейността си полицията трябва да “слуша и чува” нуждите на гражданите, артикулирани индивидуални или чрез гражданските организации;


5. Споделянето на добрите практики по “Полиция в близост до обществото” е гаранция за тяхната устойчивост и трайно навлизане в обществените отношения:


Днес, на 05.03.2004г. се сключи следното споразумение между организациите:


1. Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона
2. Алианс за работа с доброволци
3. Българска асоциация по приложна психология
4. Европейски информационен център – В. Търново
5. Еропейски клуб Добрич
6. Институт “Отворено общество” - София
7. Институт за човека, културите и обществата
8. Клуб “Отворено общество” - Плевен
9. Сдружение “SOS Семейства в риск”
10. Сдружение “Алтернативи”
11. Сдружение “Деметра”
12. Сдружение “Екатерина Каравелова”
13. Сдружение “Интелеко”
14. Сдружение “Партньорство”
15. Сдружение “Пулс” – Перник
16. Фондация “Бъдеще за всички”
17. Фондация “Български център за джендър изследвания”
18. Фондация “Партньори”
19. Фондация “Романи Бахт”
20. Фондация “Св. Кузма и Дамян”
21. Център “Надя”
22. Център “Надя” – клон Русе
23. Център за неправителствени организации в гр. Разград
24. Център за социални стратегии и инициативи
25. Център за студентски и младежки инициативи


Чл. 1
Учредяват национална мрежа от неправителствени организации “Полиция в близост до обществото”, наричана по-нататък “Мрежата”.


Чл. 2
Съгласяват се да работят за постигането на следните цели:


1. осъществяване на конкретни дейности и проекти в духа на модела “Полиция в близост до обществото” като например:

- реформа на полицейската дейност;
- активизиране на структурите на гражданското общество в процесите на подобряване на обществения ред и сигурност в местните общности;
- подобряване на взаимното доверие между граждани и полиция;
- формиране на широки местни коалиции за разрешаване на проблемите на местната сигурност.


2. включване на местните общности във формулирането и изпълнението на публичните политики по опазване на обществения ред и сигурност;


3. популяризиране на модела “Полиция в близост до обществото” сред гражданите, публичните организации и медиите;


4. изграждане и/или участие в партньорски мрежи с други субекти, работещи по модела “Полиция в близост до обществото”;


5. разработване на цялостна визия за участието на НПО в прилагането на модела “Полиция в близост до обществото”;


6. улесняване обмена на информация и добри практики в областта на местната сигурност и обществен ред сред НПО, работещи в тези области;


7. отстояване на интересите на гражданското общество и упражняване на граждански контрол върху дейността на правоприлагащите органи.

Чл. 3
За постигане на тези цели, организациите се съгласяват да:

- разработват и осъществяват общи планове за действие;
- изработват общи позиции по предложения за законодателни промени;
- обменят информация за реализацията на съществуващи проекти;
- сътрудничат при възможности за реализиране на съвместни проекти;


Чл. 4
Членството в Мрежата е свободно.
Членовете на Мрежата отговарят на следните изисквания/ критерии:

- приемат целите на Мрежата и начините за постигането им;
- регистрирани са по ЗЮЛНЦ;
- имат опит в областите на реформа на полицията, прилагане на модела “Полиция в близост до обществото” и/или опазването на обществения ред и сигурност в населените места;


Чл. 5
Институт “Отворено общество” – София координира дейността на Мрежата и подпомага осъществяването на нейните цели.