ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД


Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в Разградски окръжен съд с решение №37/9 април 1997 г., фирмено дело 37/1997 г.


Пререгистрация по ЗЮЛНЦ №37/25 февруари 2002 г., Булстат: 116019267


Вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под #20040427010 на 27.04.2004г.


Организацията е регистрирана като доставчик на социални услуги с Удостоверение 111/06.11.2003г. и Удостоверение 284/17.05.2004г.


Адрес:

България, Разград 7200, жк "Освобождение" блок 34, партерен етаж, пк 237,
тел./факс: +359 (84) 66 16 94,
Електронна поща: