УСПЕШНИ ПРАКТИКИ НА ПАРТНЬОРСТВО С ПОЛИЦИЯТА В РАЗГРАД


      През 2003г. Центърът на неправителствените организации в Разград продължи изпълнението на “Плана за положителни действия на полицията и етническите групи в Разград” и успешното сътрудничество с Регионалната дирекция на вътрешните работи в Разград; организацията получи регистрация като доставчик на социални услуги; постави се началото на доброволен диалог между граждански организации в област Разград; предоставя безплатни консултации и информация на неправителствени организации за усъвършенстване дейността на третия сектор и информация за актуални програми и конкурси.

      От началото на 2000 г. Центърът на НПО в Разград успешно сътрудничи с Регионалната дирекция на вътрешните работи в Разград за укрепване организационния капацитет на полицията и усвояване на активни техники за комуникация с гражданите и етническите малцинства.

      Проект “Модел Успешна полиция Разград”, финансиран от Фондация “Отворено общество” и Посолството на Швейцария е продължение на успешно реализираните съвместно с РДВР Разград проекти: “Увеличаване на обществената подкрепа за полицията в Разград” и “Заедно решаваме” (2000г. - 2002г.). Ефективният резултат от проектите са приетия на Обществен форум през май 2002 г. “План за положителни действия на полицията и етническите групи в Разград” и създадената Група за подкрепа на полицията.

      Целта на проект “Модел Успешна полиция Разград” е увеличаване възможностите за участие на етническите групи във формиране на политиката на местната полиция в област Разград, подобряване капацитета и професионализма на полицейските служители от малките общини и населени места чрез образователни програми, като част от “Плана за положителни действия на полицията и етническите групи в Разград”. Особено място в реализирането на проекта заема Групата за подкрепа на полицията. Членовете на Групата за подкрепа са двадесет представители на различни етнически групи от всички общини в област Разград - уважавани местни личности, представители на институции, общински съветници, лидери на етнически групи, религиозни водачи. Групата за подкрепа на полицията осъществи няколко много успешни срещи с Директора и ръководството на РДВР Разград. Споделени бяха проблемите в различните общини, обсъдени бяха начини за взаимодействие и подкрепа на дейността на полицията. На среща с НП Пиер Лучири, Посланик на Конфедерация Швейцария в България и Джордж Капт, Съветник в Посолството, бяха представени местните проблеми и взаимоотношенията между представителите на етническите малцинства, местната власт и полицията. НП Посланик Пиер Лучири сподели, че е много впечатлен от контакта, който съществува между полицията и представителите на различните етнически групи, а познаването на техните проблеми е много добър знак, че полицията работи в посока да бъде по-близо до гражданите и да решава техните проблеми. Съветник Джордж Капт сподели, че по целия свят ситуацията, която съществува между полицията и гражданите е еднаква. “Прекарахме почти един час заедно и колкото повече дискутирате проблемите, вие подобрявате себе си. И аз мога да ви окуража да поставяте проблемите на масата, да ги обсъждате и да вземате правилните решения. Няма много общини в България, които обсъждат проблемите си заедно с полицията. Приемете го като шанс и възможност за работа и развитие” каза Съветник Джордж Капт.

      Групата за подкрепа на полицията участва в подготовката на брошура за проекта и Стандарти за независимо наблюдение на полицията. Брошурата популяризира дейността и резултатите по проекта и предлага полезна информация за гражданите. Стандартите за наблюдение на полицията са разработени на основата на Стратегията “Полицията в близост до обществото” с цел да се установи открито, продуктивно и полезно партньорство на полицията с обществото.

      През месец юни 2003 г. бе организирано Подготвително обучение за представители на различни етнически групи, които желаят да кандидатстват успешно в полицията. В местните медии бе обявена публична процедура за прием на документи за участие в обучението. Съдействие за разпространение на обявата получихме и от Областния управител, кметовете на общини и населени места в област Разград. Подадени бяха 40 молби. Кандидатите бяха поканени на среща с ръководството на РДВР, на която се запознаха с изискванията и процедурата по кандидатстване за работа в полицията. Ръководството на РДВР Разград обясни на кандидатите, че е необходимо голямо усърдие и желание от тяхна страна, трябва да спазват висок морал, след като желаят да работят в полицията. След разглеждане на документите и индивидуално събеседване с всеки кандидат бе сформирана група от 20 младежи и девойки. Те участваха в двудневен семинар “Равната възможност”, който запозна участниците с критериите, нормативите, процедурата и етапите при кандидатстване за работа в полицията. Семинарът осигури на участниците знания, езикова култура и други умения, необходими за достигане на установените стандарти за работа в полицейските служби, предостави им възможност да бъдат конкурентноспособни наравно с другите кандидати при кандидатстване за работа в полицията.

      С двадесет районни полицейски инспектора от районните управления в област Разград успешно бе организиран Тренинг против дискриминацията през месец юни 2003 г. Целта на тренинга бе осъзнаване на дискриминацията посредством разглеждането на личния опит на служителите. Предоставяне на повече знания за видовете и формите на дискриминация и начините й на проявление. Систематизиране, класифициране, последици и развитие на предразсъдъците. Обогатяване на поведенческите модели посредством ролеви игри, доближаващи се до реални ситуации. Участниците в тренинга придобиха умения за работа в мултикултурна среда, бяха обучени на психологически техники, необходими за преодоляване на натрупаните в миналото стереотипи и как те възпрепятстват справедливото и еднакво отношение към представителите на етническите малцинства. Обучаемите решаваха тестове, разиграваха ситуации, свързани с взаимоотношенията които могат да възникнат между служителите на реда и етническите малцинства.

      За подобряване на взаимодействието на Групата за подкрепа на полицията и ръководството на РДВР Разград през месец декември 2003г. бе организиран семинар “Полицията и видимите малцинства”. В него участваха членове на Групата за подкрепа и полицейски служители от общините в област Разград. Целта на семинара бе полицейските служители да придобият умения за мултикултурно общуване, заедно с Групата за подкрепа да обсъдят Стандартите за наблюдение на полицията и как да взаимодействат по-ефективно за преодоляване на бариери, съществуващи между гражданите и служителите на полицията. Обсъдени бяха Правилата за работа на Групата за подкрепа. Полицейските служители бяха единодушни, че имат нужда от подкрепа в комуникацията с обществото и при изпълнение на техните задължения. За да бъде легитимна дейността на Групата за подкрепа на полицията, тя трябва да има статут, структура, устав, принципи за работа с полицията. Правилата за работа на Групата за подкрепа трябва да бъдат преработени, за да може тя да функционира и да взаимодейства ефективно с полицията. Групата за подкрепа предложи да оказва съдействие при подбора на служители в районите с висок процент на представители на етнически групи. Участниците в семинара взеха решение за създаване на Експертна група, която ще изработи нови Стандарти за наблюдение, които ще променят обхвата на оценка на работата на полицията и ще представляват обществен мониторинг за взаимодействието на полицията с обществото.

      Организирана бе Информационна среща с местната власт и ръководството на РДВР Разград в Община Цар Калоян, като част от Мултикултурната седмица. Полицията имаше възможност да се срещне лице в лице с гражданите на община Цар Калоян и да чуе от тях проблемите, които съществуват в общината. Местните активни граждани споделиха открито своите проблеми и тревоги. Кметовете на населените места получиха уверение от ръководството на РДВР Разград за подкрепа и съдействие при решаване на местните проблеми. Гражданите научиха каква е процедурата за кандидатстване за работа в полицията и какво е мнението на ръководството на полицията по този въпрос. Участниците в Информационната среща изявиха желание за бъде създадена в гр.Цар Калоян местна Група за подкрепа, която да подпомага работата на местната полиция и да работи по превенцията на престъпността. Информационната среща в Цар Калоян бе много ползотворна. Ръководството на РДВР Разград бе удовлетворено, че гражданите на Община Цар Калоян открито споделят проблемите си, загрижени и мотивирани са да търсят решение съвместно с местната власт и полицията. Местната власт е отворена към обществеността и приема тяхната подкрепа, защото интересът е общ – осигуряване на сигурността и спокойствието на жителите на Община Цар Калоян.